สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สุวิชาโน ภวังโหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

www.dmralumni.com, www.สมาคมศิษย์เก่าธรรมราชศึกษา.com


รายชื่อกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา

ลำดับ ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่ง
1 นายชุติพนธ์ ต๊ะปวน 53 65 ถ.ทิพยเนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทนายความ 086-5873987 นายกสมาคม
2 นายมานพ ปิยะวงศ์ 64 136/6 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขรก.บำนาญ 089-9546524 อุปนายก 1
3 นายวีระพงษ์ ผ่องพันธุ์ 65 14 ซ.3 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ธุรกิจส่วนตัว 081-9504615 อุปนายก 2
4 นายประพันธ์ เงินดี 60 63/15 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ข้าราชการ 086-6562752 อุปนายก 3
5 นายจักรพงษ์ กวงแหวน 54 117 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ธุรกิจส่วนตัว 089-2626983 เหรัญญิก
6 นายอาทิตย์ หน่อคำมา 40 368 ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครู ธ.ศ. 098-8537031 นายทะเบียน
7 นายสังเวียน กุณา 39 111 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย 098-4340948 ผู้ช่วยนายทะเบียน
8 นายปฐม ประทุมทอง 51 3/58 ซ.4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ธุรกิจส่วนตัว 088-2610438 เลขานุการ
9 นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง 31 119/14 ม.7 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ครู ธ.ศ. 062-2249090 ผู้ช่วยเลขาฯ
10 ส.ต.อธิโชค ประสพโชควัฒนา 58 19/1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ข้าราชการครู 081-3860311 กรรมการ
11 นายศุภนันท์ พิบูลย์ 64 451 ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขรก.บำนาญ 089-9528482 กรรมการ
12 นายณัฐ กันทะวงศ์ 54 105 ม.3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รับจ้าง 088-9242477 กรรมการ
13 นายบรรจง สุขคำ 54 122 ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ธุรกิจส่วนตัว 081-9603101 กรรมการ
14 นายพงศธร ชัยมูลทา 52 120 ม.4 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับจ้าง 089-4320805 กรรมการ
15 ร.ต.สมาน จุมปู 52 354 \ม. ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รับราชการ 081-6718334 กรรมการ
16 นายจิรวัฒน์ กันตีมูล 55 26/1 ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ธุรกิจส่วนตัว 081-4911826 กรรมการ
17 พ.อ.อ.ประสิทธิ์ ไชยเลิศ 50 10/938 ม.3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับราชการ 083-5663111 กรรมการ
18 นายณัฐพล คนอ้วน 48 213 ม.6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รับราชการ 086-5523596 กรรมการ
19 นายเฉลิม พรมมา 48 86/21 ม.6 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ครู ธ.ศ. 092-5294297 กรรมการ
20 นายวิเชษฐ์ สิริรัตนสุนทร 43 273 ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ธุรกิจส่วนตัว 084-4878626 กรรมการ